Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasKulturmiljødatabasenKortlægning af kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål 11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde HøjskoleNaturLandskabKulturhistorieArkitektur18. Marienborg gods 19. Damsholte Kirke 20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

Kulturhistoriske hovedtræk

Lokalpatrioten og politikeren Frede Bojsen grundlagde forløberen til Rødkilde højskole på Møn i 1865 i en lejet gård i Tjørnemarke. Gården bærer i dag navnet "Højskolegård", hvilket tydeligt ses fra vejen igennem byen. I 1866 blev Rødkildes første bygninger ved Lendemarke indviet.

Rødkilde højskole er således bygget til sin funktion og har bevaret samme grundform siden oprettelsen.

Højskolen tilbød egnens landboungdom undervisning i landbrugs-, håndværks- og gartnerfaglige kurser, foruden de obligatoriske historisk-litterære forelæsninger. I 1868 begyndte de første kurser for kvinder.

Møns første forsamlingshus blev i 1878 opført i højskolehaven.

Bygningen står stadig og påkalder sig interesse ved sin karakteristiske ottekantede form. I dag bruges bygningen til undervisning.

Institutionen har gennem tiden spillet en vigtig rolle for unge fra hele landet, der har deltaget i undervisning inden for folkehøjskolens rammer. Rødkilde højskole har således givet rum til en landbrugs- og håndværksskole, en sygeplejeskole, en naturskole samt den nuværende teaterskole.

Skolens placering i landskabet, på åben ager ned til Noret, og de ældste bygningers historicistiske stil med kamtakkede gavle, udtrykker og understøtter selve højskoleideens historiske fascination og tilknytningen til landbokulturen, her som billedet på herregården.

Parken består af flere mindre lunde med store træer og mindesmærker for historiske personer samt for Bojsens slægt. Ved Rødkildes udløb er der opført et Kildehus, og langs kildens løb ned mod Noret er anlagt en ringdam. Endvidere findes der i haven et femfags bindingsværkhus med muret tavl, hønsehus, lade, fårefold og jordhytte.

Bygningerne er opført på forskellige tidspunkter og afspejler skolens funktion og karakter på det pågældende tidspunkt. Den gamle kamtakkede ladebygning indeholder i dag foredragssal, og Gule Hus har gennem tiderne både været sparekasse, trykkeri, husholdningsskole, bolig og elevværelser. I dag er her værksteder.

Bygningen Syden, der ligger ved den ottekantede bygning, blev opført til håndværkerskole i 1936; i dag er her medarbejderboliger og værelser. Røde Hus med undervisningslokaler blev bygget i 1958, og Hegnet blev bygget i 1970 som elevværelser. Sidstnævnte pavillonbyggeri bruges i dag til opmagasinering og står foran nedrivning.

Der er søgt om tilladelse til nyt byggeri i 2006 for at modernisere elevværelserne i Hegnet.

Nye og gamle bygninger i hovedkomplekset deles af en lav teglstensmur, som i lighed med flere af bygningerne er bygget på noget der minder om syldsten: store kampesten danner ujævne sokkelsten. Muren afspejler højskolens oprindelige afgrænsning mod landevejen.

 

SøgLitteraturLinksKontakt
Rødkilde 1888. Hovedbygningen set fra haven. Uden år. Luftfoto af Rødkilde. Omkring 1970. Bygningsparti set fra højskolehaven.